Gå direkt till innehåll

5 ekonomiska fördelar med att avverka hyggesfritt med Hyggligt

Erik listar 5 ekonomiska fördelar med Hyggligtmetoden och berättar hur ett hyggesfritt skogsbruk kan påverka skogsbrukets lönsamhet positivt.

4 minuters läsning· Publicerad 26 dec. 2023

Porträttbild, Erik

Hyggesfritt skogsbruk ses av många som arbetsintensivt och olönsamt. Det kan kännas svårt som enskild skogsägare att bruka sin skog med hyggesfria metoder. Dels finns det ett kunskapsglapp i det svenska skogsbruket, men även för att arbetssättet skiljer sig från traditionella metoder.

Men genomförs det hyggesfria skogsbruket på rätt sätt finns det många ekonomiska fördelar jämfört med trakthyggesbruket, och vi menar att det i många fall blir betydligt mer lönsamt för skogsägaren. Med Hyggligt blir det dessutom enkelt!

Här listar jag fem ekonomiska fördelar med att bruka sin skog med Hyggligt och vår metod för hyggesfri avverkning, Hyggligtmetoden.

1. Virke i bättre betalda sortiment

Hyggligtmetoden tar hänsyn till en beräknad mogendiameter, samtidigt som virkesuttaget relateras till de aktuella virkespriserna och fokuseras på bättre betalda timmerdimensioner. Det betyder att varje träd i beståndet bedöms utifrån om det är mest lönsamt att avverka trädet idag, eller lämna trädet och låta det växa sig större till nästa avverkning.

Ofta är träden i hyggesfria bestånd grövre än i traditionellt brukade skogar. Uttag av grövre träd gör att en större andel av de avverkade träden kan säljas som sågtimmer, vilket ger mer betalt för skogsägaren. Utöver det prissätts virke också utifrån kvalité, och där levererar till exempel hyggesfritt skötta tallskogar 25% timmer i första klass, jämfört mot 2-3% i trakthyggesskogar.

Att fokusera uttaget av virke i bättre betalda sortiment innebär också att maskinföraren inte lägger någon kostsam tid på att ta ner träd som ändå inte ger bra betalt, vilket också kan kopplas till nästa fördel.

2. Minskade drivnings- och skogsvårdskostnader

Det finns en generell uppfattning att hyggesfri avverkning tar längre tid än traditionella avverkningar. Det ligger dock i sakens natur att det med hyggesfritt skogsbruk inte avverkas lika stor volym, vilket betyder att tidsåtgången för drivning, alltså maskinkörningen i skogen, minskar.

Det är dock viktigt att poängtera att det är mer komplicerat att avverka hyggesfritt. Därför har vi tagit fram hjälpmedel till skördarförare som förenklar avverkningen. Med Hyggligt optimeras drivning genom att föraren känner till trädvalet på förhand och har hjälpmedel med sig i skördaren där träd som ska avverkas visualiseras på en skärm. Vi arbetar även med att utveckla hjälpmedel för optimering av körvägar och stickvägar i förväg.

Skogsvårdskostnaderna, alltså kostnader för markberedning, plantering och röjning, försvinner oftast helt när man tillämpar hyggesfritt skogsbruk, eftersom skogen föryngras naturligt genom självföryngring. Kostsamma gallringar blir heller inte nödvändiga, då konkurrerande träd avverkas kontinuerligt vid avverkningar med Hyggligtmetoden.

Lönsamheten ökar alltså delvis genom att man minimerar ingreppen i skogen.

3. Bibehållet fastighetsvärde

Skogsfastigheters marknadsvärde beror på en rad olika faktorer, bland annat markens produktionsförmåga, virkesförråd och vägnät.

När man genomför slutavverkningar i kalhyggesbruket minskar skogsfastigheten drastiskt i värde eftersom skogen försvinner och virkesförrådet blir mindre. På en skogsfastighet som brukas hyggesfritt däremot finns det generellt sett ett större genomsnittligt virkesförråd än på en fastighet som brukas med kalhyggesbruk. Tillämpas hyggesfritt skogsbruk finns mycket av skogen kvar och fastigheten är värdefull även om delar av beståndet avverkats.

Under de senaste 10 åren har både fastighetsvärdet (mätt i kronor per m3sk) och virkespriserna stadigt ökat. Det här innebär att den som brukat sin fastighet med hyggesfria metoder har kunnat sälja virke till allt bättre priser och samtidigt sett värdet på sin fastighet öka kraftigt.

4. Jämnt flöde av intäkter

Med hyggesfritt skogsbruk är återkommande uttag av virke en naturlig del av brukandet, därför blir också intäkterna återkommande. Avverkningar med hyggesfria metoder sker i 10-15 årsintervaller, vilket kan jämföras med slutavverkningarna i kalhyggesbruket som sker i intervaller om åtminstone 70-100 år.

Skogsägare får med andra ord intäkter från sin skog betydligt oftare om man brukar skogen hyggesfritt, vilket leder till att man minskar flera ekonomiska risker. Priset på virke kan variera väldigt mycket. Så genom att avverka hyggesfritt och sälja sin skogsråvara oftare sprids riskerna kopplat till just virkespriser, men även inflation och höga drivningskostnader. Skogsägaren minskar också sina risker kopplade till skadedjursangrepp genom att kontinuerligt avverka.

5. Utnyttjande av ekosystemtjänster

De nyttor som skogen kan ge samhället kallas för ekosystemtjänster och innefattar allt det som skogen kan bidra med. Idag utnyttjas inte skogens fulla potential, då det oftast enbart är virkesproduktion som prioriteras. Det är inte svårt för en skogsägare att värdera sin skog och få betalt för den i virkesmått mätt, men det är desto svårare för skogsägaren att få ersättning och värdera de andra ekosystemtjänsterna.

När skogen brukas med kalhyggesmetoder blir följden att volymproduktion av virke gynnas medan de andra ekosystemtjänsterna missgynnas. Genom att istället bruka skogen hyggesfritt öppnas möjligheterna för att få alternativa inkomstkällor för sin skog. Exempelvis kolkrediter genom att binda koldioxid, ökad matproduktion, rekreation och ökad turistnäring. Gemensamt för dessa ekosystemtjänster är att de är beroende av biologisk mångfald i någon mån.

Hyggesfritt med Hyggligt

Oavsett vad som är viktigast med ditt skogsbruk för dig som skogsägare så finns det goda anledningar att testa hyggesfria metoder. Är du nyfiken på vad Hyggligt hade inneburit för dig och din skog? Gå till Räkna på din skog och fyll i dina uppgifter, så återkommer vi med en uppskattning på vad det hade inneburit ekonomiskt! Du kan också kontakta oss direkt.

Ditt netto vid avverkning (per hektar)

0 kr*

250 m3sk

*Avverkningsnettot är inget garanterat värde. Beräkningen är baserad på en frisk grandominerad skog i södra Sverige.

Räkna på din skog

Vill du ha en mer exakt uppskattning baserad på din skog? Klicka på knappen nedan och fyll i upgifter om ditt bestånd, så återkommer vi med ett uppskattat avverkningsnetto.

Räkna på din skog

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En skogsväg i Småland på sommaren.