Gå direkt till innehåll

Data och AI nyckeln till storskaligt hyggesfritt skogsbruk

Med precisionsdata och optimerade trädval blir hyggesfritt både enkelt och effektivt. Vi går igenom utmaningarna med hyggesfria metoder och varför data, AI och Hyggligtmetoden är lösningen för plockhuggning i större skala.

3 minuters läsning· Publicerad 8 jan. 2024

I takt med en växande efterfrågan på virke som en hållbar resurs står skogsbranschen inför komplexa utmaningar. Våra svenska skogar ska bli mer hållbara, samtidigt som virkesproduktionen behöver öka. Det finns även en snabbt ökande popularitet för hyggesfritt skogsbruk där hållbarhet och biologisk mångfald står i fokus.

I debatten sätts ofta virkesproduktion och skogsbrukets effektivitet i ett motsatsförhållande till hyggesfritt. Det tycker vi är direkt felaktigt. Vi menar att det är fullt möjligt att ta vara på produktionsförmågan även med hyggesfria metoder, om det görs på rätt sätt. Vi kallar vår lösning för Hyggligtmetoden.

För att uppnå ekonomisk lönsamhet i stor skala, i nivå med kalhyggesbruket, krävs noggranna avverkningsbeslut. Rätt träd behöver avverkas för att den framtida tillväxten i skogen ska maximeras, men för att göra det krävs stor kunskap. Så hur tar man optimala avverkningsbeslut för virkesproduktionen, och varför behövs data och AI för det?

Problemen med hyggesfritt skogsbruk idag

De senaste åren har hyggesfritt skogsbruk vuxit stort i popularitet i Sverige. Fler skogsägare har börjat intressera sig för alternativa skötselmetoder och i december 2023 föreslog Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att svenska staten ska bli föregångare för hyggesfritt.

Att bruka sin skog hyggesfritt är dock inte helt bekymmersfritt. Dels för att det finns ett kunskapsglapp om dessa metoder i Sverige, men även för att arbetssättet skiljer sig från det traditionella kalhyggesbruket där åtgärdsbeslut tas på beståndsnivå. Inom det hyggesfria skogsbruket och plockhuggning tas besluten istället på trädnivå. Det krävs därför insikter om skogen i detalj och allra helst ska samtliga träd i beståndet mätas och analyseras. Det är därför naturligt att hyggesfritt skogsbruk är svårare att tillämpa och mer arbetsintensivt.

En annan vanlig, men felaktig uppfattning är att effektiviteten och tillväxten i hyggesfria bestånd blir sämre. Men forskning visar nu än mer tydligt att det är det motsatta som gäller. Genomförs de hyggesfria avverkningarna på rätt sätt blir lönsamheten i många fall högre för skogsägaren jämfört med kalhyggesbruk.

Lösningen: Optimerade trädval med Hyggligtmetoden

Löser man de tidigare nämnda problemen finns det genast få hinder för hyggesfria och långsiktigt lönsamma skogar. Det är här data och teknik kommer in i bilden. Med data och analys av varje träd, optimering av trädvalet vid avverkning och hjälpmedel för skördarförare löser vi på Hyggligt utmaningarna med att bruka skogen hyggesfritt. Istället för knepigt och arbetsintensivt blir skogsbruket enkelt och effektivt. Vi kallar det Hyggligtmetoden.

Precisionsdata med laser (LiDAR)

Med drönare och LiDAR skannas samtliga träd från luften och data om dess egenskaper samlas in. Efter datainsamlingen analyseras datan. Bland annat får vi vid vår analys ut information om position, höjd, virkesvolym, trädslag och trädens livskraft.

Avverkningsbeslut på trädnivå

När information om varje träd finns tas beslut om vilka träd som ska avverkas av vår optimeringsmodell. Modellen tar hänsyn till många parametrar, men utgår från en beräkning av trädens konkurrens om resurser och tillväxt, vilket är centralt att bemästra för att maximera skogens virkesproduktion.

Mogna träd plockas därefter ut genom precisionsavverkning och mindre träd lämnas kvar för att växa sig större till nästa avverkningstillfälle. Urvalet blir anpassat för skogens maximala volymtillväxt och ekonomiska lönsamhet, både kortsiktigt och långsiktigt.

Visualiseringsverktyg vid avverkning

Med Hyggligt optimeras drivning genom att skördarföraren har tillgång till visualiseringsverktyg under avverkningen. Hela beståndet och träden som ska avverkas visualiseras i ett kartverktyg i 3D. Det finns även möjlighet för skördarföraren att gå igenom avverkningsplanen på dator, surfplatta eller med VR-glasögon innan för planering.

iPad monterad i en skördare med Hyggligts visualiseringsverktyg på skärmen.

Sammanfattningsvis

Vi ser storskalig plockhuggning som en lösning för framtiden. Det hyggesfria skogsbruket ger en större sammanlagd nytta än kalhyggesbruket, och genomförs det rätt med optimerade trädval finns förutsättningarna för att öka lönsamheten för skogsägaren och möta den växande efterfrågan på virke. Detta samtidigt som den biologiska mångfalden ökar och klimatutsläppen minskar.

Med vår världsunika metod finns dessutom lösningen redan här idag. Hyggligtmetoden tar bort svårigheterna och gör hyggesfritt skogsbruk lönsamt, tillgängligt och enkelt. Ett hyggligt skogsbruk för framtiden.