Gå direkt till innehåll

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk, ibland även kallat kontinuitetsskogsbruk, innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

2 minuters läsning· Publicerad 8 aug. 2023· Senast uppdaterad 31 aug. 2023

Skogen är en värdefull resurs som är avgörande för ekosystemet och människors välbefinnande. Det blir dessvärre allt mer tydligt att den traditionella skogsbruksmetoden i Sverige, kalhyggesbruket, inte är hållbart. Hyggesfritt skogsbruk är ett alternativ som bevarar skogen och dess mångfald utan att äventyra miljön eller försämra lönsamheten för skogsägaren.

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk, ibland även kallat kontinuitetsskogsbruk eller närfältsprincipen, är en metod för skogsavverkning som syftar till att bevara skogens naturliga balans och långsiktiga produktionskapacitet. Istället för att hugga ner stora områden i ett svep (kalhyggesavverkning) bevaras trädens kontinuitet och diversitet genom en selektiv avverkning där bara vissa träd eller trädgrupper tas bort. Det innebär att skogen förblir intakt och att nya träd får växa upp och ta över tomrummen efter avverkningen. Målet är att efterlikna naturens egna processer för förnyelse och successionsmönster.

Fördelar med hyggesfritt skogsbruk

Fler fördelar

  • Sociala värden och rekreation. Hyggesfritt skogsbruk skapar en mer varierad och naturlig skogsmiljö som uppmuntrar till rekreation, friluftsliv och ökar välbefinnandet hos människor.

  • Bättre skydd mot skogsbränder, stormskador och granbarkborre.

Utmaningar och genomförande

Även om hyggesfritt skogsbruk erbjuder många fördelar, finns det också utmaningar som måste övervinnas för att implementera metoden på ett optimalt och lönsamt sätt. En av de största utmaningarna är att ändra traditionella skogsbrukspraxis och utbilda skogsägare, skogsarbetare och industrier om fördelarna. Det krävs också en noggrann planering och samarbete mellan olika intressenter för att säkerställa att skogen förvaltas på ett hållbart sätt över tid.

Hyggesfritt skogsbruk med Hyggligt

På Hyggligt hjälper vi skogsägare att analysera skogsbeståndet och beräkna den mest optimala och ekonomiskt lönsamma avverkningen. Därefter hjälper vi till att avverka skogen enligt avverkningsplanen och sälja virket.

Avverkning med Hyggligt ger skogsägaren mer pengar för sin skog, samtidigt som det bidrar till den biologiska mångfalden, minskar koldioxidutsläppen, ökar rekreationsvärdet och innebär att skogsägaren får behålla skogen på sin skogsfastighet. Ett hyggligt skogsbruk helt enkelt.

Är du skogsägare? Kontakta oss för att få veta mer!