Gå direkt till innehåll

Bibehållet fastighetsvärde med hyggesfritt skogsbruk

Vid kalhyggesbruk minskar skogsfastigheten drastiskt i värde vid avverkning, eftersom skogen försvinner. Tillämpas hyggesfritt skogsbruk finns skogen kvar och fastigheten är värdefull även om delar av beståndet avverkats.

2 minuters läsning· Publicerad 30 aug. 2023· Senast uppdaterad 20 dec. 2023

Skogsfastigheters marknadsvärde beror på en rad olika faktorer. Bland annat markens produktionsförmåga (bonitet), virkesförråd och tillgänglighet (exempelvis vägnät). På en skogsfastighet som brukas hyggesfritt finns det generellt sett ett betydligt större genomsnittligt virkesförråd än på en fastighet som brukas med kalhyggesmetoden.[1]

Rött hus med vita knutar med utsikt över det småländska höglandet.

Högre virkesförråd med hyggesfritt skogsbruk

Det genomsnittliga virkesförrådet i Sverige 2022 utanför skyddade områden uppgick till 141 m3sk (skogskubikmeter) per hektar[2], vilket får anses spegla kalhyggesbruket då hyggesfritt skogsbruk bedrivs på 2-3 % av skogsmarken.[3] I bestånd som brukas hyggesfritt bör virkesförrådet aldrig understiga 150 m3sk för att undvika minskad tillväxt.[1]

Generellt sett ligger virkesförråden i hyggesfritt brukade bestånd betydligt högre än så. I södra Sverige omkring 250 m3sk, och i norra Sverige runt 200 m3sk.[4] Detta innebär att fastighetsvärdet kopplat till virkesförråd blir betydligt högre för fastigheter som brukas med hyggesfria metoder.

Stadig ökning av fastighetsvärdet och virkespriserna

I Ludvig & Co:s (tidigare LRF konsult) sammanställda mäklarstatistik för skogsfastigheter för 2022 framgår att fastighetsvärdet mätt i kronor per m3sk för södra Sverige ligger på 911 kr/m3sk. Prisutvecklingen har enligt samma rapport de senaste 10 åren varit upp 39%, och under samma tid har virkespriserna stadigt ökat. Det här innebär att den som brukat sin fastighet med hyggesfria metoder har kunnat sälja virke till allt bättre priser och samtidigt sett värdet på sin fastighet öka kraftigt.

Referenser

  1. Skogsstyrelsen (2014), Skogsskötselserien nr. 11 Blädningsbruk. Lundqvist, Lars mfl.

  2. SLU (2022), Riksskogstaxeringen.

  3. Skogforsk (2022) Vision - tema hyggesfritt.

  4. Silvaboreal (2023) SLU. Försöksområde Fagerdal.